شفا گستران مهر رضا

مدیر عامل:

حمید تقی زاد

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-22003781

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

086-45282033

ایمیل:

info@shafagostaran.com

محصول تولیدی
پمپ اسپری بینی   0.1ml/puffNasal Spray Actuator 0.1 ml/puff
قطره چکان پلاستیکی 77 میلی مترPlastic Dropper 77 mm
قطره چکان پلاستیکی 62.2 میلی مترPlastic Dropper 62.5 mm
قطره چکان شیشه ای 77 میلی مترGlass Dropper 77 mm
قطره چکان شیشه ای 62.2 میلی مترGlass Dropper 62.5 mm
کپ دهانه 18 میلی متریCap 18 mm
تیوب قرص جوشان 20 عددی65 ml Effervescent Tablet Tube
تیوب قرص جوشان 10 عددی40 ml Effervescent Tablet Tube
قوطی قرص 30 میلی لیتری30 mL Polyethylen Container
قوطی قرص 45 میلی لیتری45 mL Polyethylen Container
درب قوطی 30Cap 30 mm
درب قوطی 32Cap 32 mm
درب قوطی 45Cap 45 mm