شیمی فارمد پارس

مدیر عامل:

خ.قاسمی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

-

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

-

ایمیل:

-