صنایع شیمیایی و دارویی تبریز

مدیر عامل:

م. دریاباز

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

041-51203000

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

041-51203000

ایمیل:

TABRIZPHARMA@YAHOO.COM

محصول تولیدی
منیزیم استئاراتmagnesium stearateExcipient
تالکtalcExcipient
کلسیم هیدروژن فسفات انهیدروسcalcium hydrogen phosphate anhydrousExcipient & API
کلسیم هیدروژن فسفات دی هیدراتcalcium hydrogen phosphate dihydrateExcipient & API
تری سدیم سیترات دی هیدراتtrisodium citrate dihydrateExcipient & API
تری سدیم سیترات انهیدروسtrisodium citrate anhydrousExcipient & API
منو سدیم فسفات انهیدروسmonobasic sodium phosphate AnhydrousExcipient
منو سدیم فسفات دی هیدراتmonobasic sodium phosphate dihydrateExcipient
دی سدیم فسفات انهیدروسDibasic sodium phosphate anhydrous uspExcipient
دی سدیم فسفات دی هیدراتDibasic sodium phosphate dihydrate uspExcipient
دی سدیم فسفات 12 آبهDibasic sodium phosphate dodecahydrate uspExcipient
تری سدیم فسفات انهیدروسTribasic sodium phosphate anhydrous uspExcipient
سدیم بیکربناتSodium bicarbonate usp-bpExcipient
سدیم ساخارینSodium saccharin usp-bpExcipient
کلسیم کربنات سنگینCalcium carbonate(heavy) uspExcipient & API
کلسیم کربنات سبکCalcium carbonate(light) uspExcipient & API
کلسیم کربنات گرانولهCalcium carbonate granular(easy press) uspAPI
پیپرازین سیتراتPiperazine citrate uspAPI
کالامین bpCalamine bpPharmaceutical preparation
کالامین uspCalamine uspPharmaceutical preparation
تری کلسیم فسفاتTricalcium phosphate uspExcipient
پتاسیم سیترات منوهیدراتPotassium citrate monohydrateExcipient
دی پتاسیم فسفاتDibasic potassium phosphateExcipient
زینک اکسایدZinc oxideAPI
پتاسیم بیکربناتPotassium bicarbonateExcipient
کلسيم سولفات دي هيدرات  USPCalcium sulfate dihydrate uspExcipient
منیزیم کلرایدMagnesium chlorideExcipient
اسيد بوريک  USP-BPBoric acid usp-bpAPI
کلسیم استئاراتCalcium stearateExcipient
پتاسيم کلرايد  BPPotassium choloride bpExcipient & API
تیامین هیدروکلراید uspThiamine hydrocholoride uspAPI
کلسیم سیتراتCalcium citrateExcipient & API
منیزیم سیترات 9 آبهMagnesium citrate nonahydrateExcipient & API
اورهureaExcipient & API
زینک کربناتZinc carbonateExcipient & API
سدیم کربناتSodium carbonateExcipient
زینک سیتراتZinc citrateAPI
زینک سولفات مونوهیدراتZinc sulfate monohydrateExcipient
زینک سولفات هپتاهیدراتZinc sulfate heptahydrateExcipient