صنایع مشارکتی طاها

مدیر عامل:

خ دکتر بهبهانی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-22980718

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

-

ایمیل:

taha_pharmacy@yahoo.com

محصول تولیدی
پروژسترونProgesteroneمواد اولیه موثره دارویی
پردنیزولونPrednisolone