صنعت سبز طبرستان

مدیر عامل:

د. صالحی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

011-44442103-4/011-44432091-2

نوع فعالیت :

مواد شیمیایی

فکس :

011-44442103-4

ایمیل:

admin@sanat-sabz.com salehish@hotmail.com

محصول تولیدی
دی متوکسی متانDimethoxymethaneمواد شیمیایی
ایزوآمیل الکلIso Amyl Alcohol
ایزوآمیل استاتIso Amyl Acetate
3و1–دی اکسالان 1,3-Dioxolane
حلال پارافینیک Parraffinic Solvents
برش نفتی مطابق با خواسته مشتریOil fractions according to the customer’s request
بازیابی حلال های داروییPharmaceutical solvents Rcovery