فاران شیمی

مدیر عامل:

م. مولایی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-57941000

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

-

ایمیل:

info@Faranshimi.com

محصول تولیدی
کدئین فسفاتCODEINE PHOSPHATEمواد اولیه موثره دارویی
بوسنتان مونوهیدراتBOSENTAN MONOHYDRATE
نالوکسان هیدروکلرایدNALOXONE HYDROCHLORIDE
اکسی کدون هیدروکلرایدOXYCODONE HYDROCHLORIDE
بوپرنورفین هیدروکلرایدBUPRENORPHINE HYDROCHLORIDE
مورفین سولفاتMORPHINE SULFATE
اپیوم تینکچر 1%OPIUM TINCTURE 1%
سیتاگلیپتین منوهیدارتSITAGLIPTIN PHOSPHATE MONOHYDRATE
پاپاورین هیدروکلرایدPAPAVERINE HYDROCHLORIDE
امپاگلیفلوزین میکرونایزدEMPAGLIFLOZIN MICRONIZED
متادون هیدروکلرایدMETHADONE HYDROCHLORIDE
تیامین هیدروکلرایدTHIAMIN HYDROCHLORIDE
آپیکسابانAPIXABAN
پنتوپرازول سدیمPANTOPRAZOLE SODIUM
میگلوستاتMIGLUSTAT
بوپرنورفین بیسBUPRENORPHINE BASE
نوسکاپین بیس (برای صادرات)NOSCAPINE BASE (FOR EXPORT)
پاپاورین هیدروکلراید (گرید تزریقی)PAPAVERINE HYDROCHLORIDE (INJECTABLE GRADE)
هیوسین بوتیل برومایدHYOSCINE BUTYLE BROMIDE
ليناگليپتينLINAGLIPTIN
بیزوپرولول فوماراتBISOPROLOL FUMARATE