فرهیختگان زرنام

مدیر عامل:

حمیدرضا دلاوری

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

026-43212000

نوع فعالیت :

اکسپیانت های دارویی

فکس :

026-43212023

ایمیل:

b.borhani@zarholding.com

محصول تولیدی
مالتودکسترین
نشاسته ذرت
نشاسته اصلاح شده ذرت
شربت فروکتوز
شربت گلوکز
Maltodextrin
Corn Starch
Corn Modified Starch
fructose syrup
glucose syrup