فناوران دارویی حکیم

مدیر عامل:

م. عزیزمحمدی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

46032997-8

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

-

ایمیل:

sales.fdhpharma@gmail.com

محصول تولیدی
 Acetaminophenماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Acetaminophen Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Acetaminophen Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Acetaminophen Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Acetaminophen Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Acetaminophen Related Compound Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Acetaminophen Related Compound Jماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Amlodipine for Peak Identificationماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Amlodipine Impurity Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Amlodipine Besylateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Amlodipine Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Amlodipine Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Amlodipine Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Atorvastatin Calciumماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Atorvastatin Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Atorvastatin Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Atorvastatin Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Atorvastatin Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Atorvastatin Related Compound Hماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Atorvastatin Related Compound Iماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 9-Methylacridineماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carbamazepineماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carbamazepine Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carbamazepine Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Impurity Standardماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram for system sutabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Hydrobromideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Related Compound Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Citalopram Related Compound Hماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Escitalopram for system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Escitalopram oxalateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Fluconazole impurity standardماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Fluconazole Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Fluconazole Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Fluconazole Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Gabapentinماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Gabapentin Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Gabapentin Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Gabapentin Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Gabapentin Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofen Impurity Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofen Impurity Nماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofen for Peak Identificationماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofen Impurity Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofen Impurity Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofen Impurity Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofenماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofen Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ibuprofen Related Compound Jماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metformin Impurity Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metformin Impurity Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Melamineماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metformin Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metformin Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metformin Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metformin Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metoprolol Fumarateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metoprolol Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metoprolol Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metoprolol Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metoprolol Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metoprolol Succinateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Metoprolol Tartrateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ondansetron for LC system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ondansetron Impurity standardماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ondansetronماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ondansetron Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ondansetron Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ondansetron Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ondansetron Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Valsartan for peak identification CRSماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Valsartan for system suitability CRSماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Valsartanماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Valsartan Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Valsartan Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Valsartan Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Valsartan Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilol Impurity Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilol for system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilolماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilol Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilol Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilol Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilol Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilol Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Carvedilol System Suitability Mixtureماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Celecoxibماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Celecoxib Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Celecoxib Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Celecoxib Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Celecoxib Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 o-Celecoxibماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 2-Amino-5-chlorobenzophenoneماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Chlordiazepoxideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Chlordiazepoxide Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Chlordiazepoxide Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Chlorphenamine Impurity Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Chlorpheniramine Maleateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Chlorpheniramine Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Chlorpheniramine Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clonazepamماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clonazepam Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clonazepam Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clonazepam Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clotrimazole Impurity Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clotrimazole Impurity Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clotrimazole for Peak Identificationماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clotrimazole Impurity Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clotrimazoleماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Clotrimazole Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Imidazoleماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diclofenac Diethylamineماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diclofenac Sodium Impurity Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diclofenac for system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diclofenac Potassiumماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diclofenac Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diclofenac Sodiumماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Benzhydrolماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Benzophenoneماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diphenhydramine Citrateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diphenhydramine Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diphenhydramine N-Oxideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diphenhydramine Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Diphenhydramine Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Duloxetine Impurity Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Duloxetine for system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Duloxetine Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Duloxetine Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Duloxetine Related Compound Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Duloxetine Related Compound Hماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 α-Naphtholماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Esomeprazole magnesium dihydrateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Esomeprazole Magnesiumماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Esomeprazole sodiumماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Esomeprazole Strontiumماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine Impurity Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine Impurity Gماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
  Famotidine for system suitability CRSماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine degradation  Impurity 1ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine degradation  Impurity 2ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidineماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Famotidine Related Compound Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Choline Fenofibrateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Fenofibrateماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Fenofibrate Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Fenofibrate Related Compound B ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Fenofibrate Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levocarnitineماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levocarnitine Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacin Impurity Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacin Impurity Gماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacin for system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Decarboxy Levofloxacinماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacinماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacin Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacin Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacin Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacin Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Levofloxacin Related Compound Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lidocaineماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lidocaine Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lidocaine Related Compound Hماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Ropivacaine Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lorazepam for system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lorazepam Impurity Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lorazepamماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lorazepam Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lorazepam Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lorazepam Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lorazepam Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Lorazepam Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound A ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound Gماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound Hماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Memantine Related Compound Iماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxen Impurity Nماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxen impurity standardماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxen (racemic)ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxenماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxen Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxen Related Compound Gماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxen Related Compound Kماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxen Related Compound Lماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Naproxen Sodiumماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Omeprazole for peak identificationماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Desmethoxy Omeprazoleماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Omeprazoleماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Omeprazole Magnesium ماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Omeprazole Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Omeprazole Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Omeprazole Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Omeprazole Related Compound F and G Mixtureماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Omeprazole Related Compound Iماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 R-Omeprazoleماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pantoprazole for system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pantoprazole Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pantoprazole Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pantoprazole Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pantoprazole Related Compound Eماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pantoprazole Related Compounds D and F Mixtureماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pantoprazole Sodiumماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pregabalin Impurity Dماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Mandelic Acidماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pregabalinماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pregabalin Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Pregabalin Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Prilocaine Impurity Gماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Prilocaine for peak identificationماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Prilocaineماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Prilocaine Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Prilocaine Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Prilocaine Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline Impurity Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline Impurity Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline Impurity Fماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline Impurity Gماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline Cis Isomerماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline for peak identificationماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline for system suitabilityماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 sertraline hydrochloride impurity standardماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Mandelic Acidماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline Hydrochloride Racemic Mixtureماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Sertraline Hydrochloride Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Tinidazoleماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Tinidazole Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Tinidazole Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Tizanidine Impurity Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Tizanidine Hydrochlorideماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Tizanidine Related Compound Aماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Tizanidine Related Compound Bماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی
 Tizanidine Related Compound Cماده شیمیایی/ استاندارد ثانویه دارویی