كاويان شيمي

مدیر عامل:

م. شانه

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

-

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

-

ایمیل:

-

محصول تولیدی
فروس سولفات خشکDried Ferrous sulphateمواد اولیه موثره دارویی
فروس سولفات 7 آبهCrystalline Ferrous sulphate