كلر پارس

مدیر عامل:

م. جلایر

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

04136300281-2

نوع فعالیت :

موادشیمیایی

فکس :

-

ایمیل:

-