لیوآناهیتا فارمد

مدیر عامل:

د. عازمی خواه

نوع عضویت :

وابسته

تلفن :

88733891 / 88752337

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-89774371

ایمیل:

vahid.fallah@livepharmed.com