مهرسام دارو

مدیر عامل:

د.یعقوب حقیقت نیا

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

-

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

-

ایمیل:

-