مکمل سلامت فارمد

مدیر عامل:

آقای مهندس امین خنیابی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

02691003239

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

026-91009686

ایمیل:

sales@msphfoil.com

محصول تولیدی
فویل آلومینیومی 20 میکرون(بلیستر)
Aluminium  Foil 20 Microns(Blister)