نحوه عضویت در سندیکا

مرحله اول
  1. ارسال نامه درخواست عضویت بهمراه مشخصات کلی شرکت برای سندیکا
  2. ارسال مدارک ذیل برای سندیکا
  3. روزنامه رسمی
  4. پروانه بهره برداری وزارت صنعت ، معدن و تجارت
  5. مجوزات و تاییدیه های وزارت بهداشت
  6. فهرست محصولات تولیدی
  7. معرفی امکانات کارخانه
  8. نام و مشخصات مسئول فنی
  9. پرداخت ورودیه و حق عضویت بر مبنای مصوبه ی محمع عمومی سندیکا در هرسال
مرحله دوم
بررسی فعالیت شرکت و طرح درخواست عضویت در جلسه هیئت مدیره
مرحله سوم
صدور لوح عضویت