نوا فارمد کیمیا

مدیر عامل:

م.حمید رجلانی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

22074001

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-22073101

ایمیل:

nasrin.emami@novapharmed.co

محصول تولیدی
سدیم بیکربناتsodium bicarbonate