نگین دارو نوآور

مدیر عامل:

د. عربانیان

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

66945803/66945804

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی و مکمل

فکس :

66426842

ایمیل:

info@neginpharma.com

محصول تولیدی
گلاتیرامر استاتGlatiramer Acetate
دالفامپریدینDalfampridine
زولدرونیک اسیدZoledronic Acid
انوکساپارین سدیمEnoxaparin Sodium
آپیکسابانApixaban
ریواروکسابانRivaroxaban
فریک کربوکسی مالتوزFerric Carboxymaltose
آریپیپرازولAripiprazole
میکوفانژین سدیمMicafungin Sodium
دیروکسیمل فوماراتDiroximel Fumarate