نیکان اکسیر باختر

مدیر عامل:

د. آرمین دادگر

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

083-38232412

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

083-38214649

ایمیل:

abbas.abbasi.1389@gmail.com

محصول تولیدی
پرامی‌پیکسول دی هیدروکلراید مونوهیدراتPRAMIPEXOLE DIHYDROCHLORIDE
دونپزیل هیدروکلرایدDONEPEZIL HYDROCHOLORIDE
ایمیکویمودIMIQUIMOD
الانزاپینOLANZAPINE
دولوکستین هیدروکلرایدDULOXETINE HYDROCHLORIDE