هستی آریا شیمی

مدیر عامل:

د.اکبری

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-88218167

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

026-37777181

ایمیل:

Management.office@hastiaria.com

محصول تولیدی
مزالازینMESALAMINE
متادون هیدروکلرایدMETHADONE HYDROCHLORIDE
رزوواستاتین کلسیمROSUVASTATIN CALCIUM
آتورواستاتین کلسیمATORVASTATIN CALCIUM
لوزارتان پتاسیمLOSARTAN POTASSIUM
آملودیپین بزیلاتAMLODIPINE BESYLATE
لیناگلیپتینLINAGLIPTIN
والزارتانVALSARTAN
آزیترومایسین دی هیدراتAZITHROMYCIN DIHYDRATE
ویتامین ب 1THIAMINE HYDROCHLORIDE
متفورمین هیدروکلرایدMETHADONE HYDROCHLORIDE
آپیکسابانAPIXABAN
فاموتیدینFAMOTIDINE
سیتاگلیپتین فسفاتSITAGLIPTIN PHOSPHATE
امپاگلیفلوزینEMPAGLIFLOZIN
فنتانیل سیترات
FENTANYL CITRATE
داپاگلیفلوزین پروپان دی اول مونوهیدراتDAPAGLIFLOZIN PROPANEDIOL
اندانسترون هیدروکلرایدONDANsetron HYDROCHLORIDE