هیئت مدیره

مهندس فرامرز اختراعی

رئیس هیئت مدیره

مهندس سید محمدرضا موسوی اصفهانی

نائب رئیس هیئت مدیره

دکتر صابر نامی

عضو هیئت مدیره

دکتر شهریار امیدوار

عضو هیئت مدیره

دکتر فرامرز توفیقی

عضو هیئت مدیره

حسن نعمت طلب

بازرس

شاهرخ مؤذن فروغی

دبیر بازرس

مهندس حمیدرضا علیپور مشکانی

بازرس علل البدل هیئت مدیره

دکتر عاصم عبدالله پور

عضو علی‌البدل هیئت مدیره

دکتر محمد امین رضوانفر

عضو علی‌البدل هیئت مدیره