هیوا فارمد

مدیر عامل:

فاطمه مرادخانی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-44661783

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

021-44661783

ایمیل:

info@hiva-pharmed.com

محصول تولیدی
دی متیل فومارات 
زولدرونیک اسید 
بورتزومیب
دالفامپریدین
امپاگلیفلوزین 
توفاسیتینیب
dimethylfumarate
zoledronic acid 
Bortezomib
dalfampridine
Empagliflozin
tofacitinib