پرسام رابر فارمد

مدیر عامل:

دکتر.علی حیدرعلی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

22227210

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

26411549

ایمیل:

info@parsamrp.com

محصول تولیدی
رابر استاپر 13 میلی متر- بروموبوتیلBromobutyl Rubber Stopper-13mmبسته بندی دارویی
رابر استاپر 13 میلی متر- کلروبوتیلChlorobutyl Rubber Stopper-13mm
رابر استاپر 20 میلی متر- بروموبوتیلBromobutyl Rubber Stopper-20mm
رابر استاپر 20 میلی متر- کلروبوتیلChlorobutyl Rubber Stopper-20mm
رابر استاپر 32 میلی متر- بروموبوتیلBromobutyl Rubber Stopper-32mm
رابر استاپر 32 میلی متر- کلروبوتیلChlorobutyl Rubber Stopper-32mm