پرسیس ژن پار

مدیر عامل:

د.امیرحسین کاراگاه

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-46074879/021-46074851/021-46073601

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

02146075495

ایمیل:

info@persisgen.com

محصول تولیدی

پرکینرا® (آناکینرا)

PerkinRA® (Anakinra) 

 

برکسورف                  

Beraksurf