پوشینه فارمد کاوه(ژلامین)

مدیر عامل:

م.حسن کامه خوش

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

22227210

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

2122257743

ایمیل:

info@gelamin.ir