چاپ و نشر هودیس پارس

مدیر عامل:

م. امیر هومن محمدی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

91002424

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

021-91002424-داخلی 9

ایمیل:

info@hoodis.co

محصول تولیدی
جعبه های دارویی و بهداشتیMedical and health printing and packagingبسته بندی دارویی