ژلاتين كپسول ايران

مدیر عامل:

د. رمضانی کلمر

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

021-65278404-5/021-65278401-3

نوع فعالیت :

بسته بندی دارویی

فکس :

021-65278400

ایمیل:

info@irancapsule.com

محصول تولیدی
پوکه ژلاتینی سخت دارویی سایز دوصفرEmpty Hard Gelatin Capsule #00بسته بندی دارویی
پوکه ژلاتینی سخت دارویی سایز صفربلندEmpty Hard Gelatin Capsule #0E
پوکه ژلاتینی سخت دارویی سایز صفرEmpty Hard Gelatin Capsule #0
پوکه ژلاتینی سخت دارویی سایز یکEmpty Hard Gelatin Capsule #1
پوکه ژلاتینی سخت دارویی سایز دوEmpty Hard Gelatin Capsule #2
پوکه ژلاتینی سخت دارویی سایز سهEmpty Hard Gelatin Capsule #3