کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان

مدیر عامل:

م. سعودی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

061-33135010/061-33135011

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

061-33135012

ایمیل:

info@hakimfarabi.co

محصول تولیدی
شکر دارویی( ساکارز)pharma sugar(sucrose)شکر دارویی( ساکارز)