گروه صنایع شفا فارمد

مدیر عامل:

د.نظافتی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

026-34067777

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

026-34239646

ایمیل:

pr@shifapharmed.com

محصول تولیدی

کلاریترومایسین

Clarithromycin

پنی سیلین جی

Penicillin G K

6-آمینو پنی سیلانیک اسید

6-aminopenicillanic acid

ویتامین ب1

Vitamin B1

آموکسی سیلین

Amoxicillin

آزیترومایسین آمین

Azithromycin Dihydrate

اداراوون

Edaravone

اریترومایسین اتیل سوکسینات

Erythromycin Ethyl succinate

اریترومایسین بیس

Erythromycin Base