گروه صنایع شفا فارمد

مدیر عامل:

د.نظافتی

نوع عضویت :

اصلی

تلفن :

026-34067777

نوع فعالیت :

مواد اولیه دارویی

فکس :

026-34239646

ایمیل:

pr@shifapharmed.com

محصول تولیدی
پنی سیلین جی پتاسیمPENICILLIN POTACIUM Gپودر -ماده آغازین 
آزیترومایسین دی هیدراتAZITHROMYCIN DIHYDRATEپودر API
اریترومایسین اتیل سوکسیناتERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATEپودر API
اریترومایسین بیسERYTHROMYCINE BASEپودر API
کلاریترومایسینCLARITHROMYCINپودر API
اداراونEDARAVONEپودر API
 6- آمینو پنی سیلانیک اسید6APAپودر -حد واسط