لیست مواد موثره تولید داخل

لیست مواد موثره تولید داخل


ردیف
نام محصول (فارسی)نام محصول(انگلیسی)
1ابیراترون استاتAbiraterone Acetate
2اپتیفیباتایدEptifibatide
3اپرپیتانتAprepitant
4اپوئیتینEpoetin
5اپیوم (ماده اولیه اپیوم تینکچر)Opium
6اتانرسپتEtanercept
7اداراوونEdaravone
8ارلوتنیب هیدروکلرایدErlotinib HCl
9اریترومایسین اتیل سوکسیناتErithromycin Ethyl Succinate
10اریترومایسین بیسErithromycin Base
11اس سیتالوپرام اگزالاتEscitalopram Oxalate
12اسپیرونولاکتونSpironolactone
13استازولامیدAcetazolamide
14استامینوفنParacetamol
15افلوكساسينOfloxacin
16اکسی کدونOxycodone
17اکسی متالونOxymetholone
18اکسی مورفونOxymorphone
19اگزالی پلاتینOxaliplatin
20الانزاپینOlanzapine
21امپاگلیفلوزینEmpagliflozin
22امپرازولOmeprazole
23اندانسترون هیدروکلرایدOndansetron Hydrochloride
24اندانسترون هیدروکلراید(گرید تزریقی)Ondansetron Hydrochloride(injectable grade)
25انروفلوكساسينEnrofloxacin
26انوکساپارین سدیمEnoxaparin sodium
27اورهurea
28ایبروتنیبIbrutinib
29ایبوپروفنIbuprofen
30ایتراکونازولItraconazole
31ایکاتیبانتIcatibant
32ایماتنیب مزیلاتImatinib Mesylate
33ایمیکویمودImiquimod
34اینترفرون آلفاInterferon Alfa
35اینترفرون بتاInterferon Beta
36ایندومتاسینIndomethacin
37 ایماتینیبImatinib
38آپیکسابانApixaban
39آتنولولAtenolol
40آتورواستاتینAtorvastatin
41آدالیمومبAdalimumab
42آدیپیک اسیدadipic acid
43آریپیپرازولAripiprazole
44آزاتیوپرینAzathioprine
45آزیترومایسینAzithromycin
46آزیترومایسین دی هیدراتAzithromycin dihydrate
47آسپرينAspirin(ASA)
48آسیکلوویرAcyclovir
49آلندرونات سدیمAlendronate sodium
50آلوپورینولAllopurinol
51آلومینیوم ساب استاتaluminium acetate
52آمپی سیلینAmpicillin
53آملودیپین بزیلاتAmlodipine Besylate
54آموکسی سیلینamoxicillin
55آمونیوم کلرایدammonium chloride
56آمی تریپتلینAmitriptyline hydrochloride
57آمی فامپریدین فسفاتAmifampridine Phosphate
58آمیفام پیریدینAmifampridine
59آمیودارون هیدروکلرایدAmiodarone hydrochloride
60باریم سولفاتBarium Sulfate
61باکلوفنBaclofen
62بتامتازون تزریقیbetamethasone injection grade
63بتامتازون سدیم فسفاتBetamethasone sodium phosphate
64بتامتازون والراتBetamethasone Valerate
65بریمونیدین تارتراتBrimonidine tartrate
66بنزوکایین بیسbenzocaine
67بنزوکایین هیدروکلرایدbenzocaine Hcl
68بواسیزومابBevacizumab
69بوپرنورفینBuprenorphine
70بورتزومایبBortezomib
71بوسنتان مونوهیدراتBosentan Hydrate
72بی پریدین هیدروکلرایدBiperiden Hydrochloride
73بی کربنات پتاسیم USPpotassium bicarbonate USP
74بی کربنات سدیم USP-BPSodium Bicarbonate USP-BP
75بیسموت پتاسیم سیتراتbismuth potassium citrate
76 پالبوسیکلیبPalbociclib
77 پنتاپرازولPantoprazole
78پنتاپرازول سدیمPantoprazole Sodium
79پاپاورینPapaverine
80پاپاورين هیدروکلرایدpapaverine  HCl
81پازوپانیب هیدروکلرایدPazopanib HCl
82پتاسیم سیتراتpotassium citrate
83پتاسیم سیترات مونوهیدرات USPpotassium citrate monohydrate USP
84پتاسیم فسفات دی بازیک انهیدروسpotassium phosphate dibasic anhydrous
85پتاسیم کلاوناتpotassium clavulanate
86پتاسیم کلرایدpotassium chloride
87پرازوسینPRAZOSIN
88پرامی پکسول دی هیدروکلرایدPramipexole DIHYDROCHLORIDE
89پردنیزولونPrednisolone
90پروپرانولولPropranolol Hcl
91پروپیل پارابنPropyl Paraben
92پروژسترونPROGESTRONE
93پری گابالینpregabalin
94پری لوکایین بیسPrilocaine Base
95پری لوکایین هیدروکلرایدPrilocaine HCl
96پکلی تکسلPaclitaxel
97پگ فیلگراستیمPegfilgrastim
98پنی سیلین جیPenicillin G
99پودر آلومینیوم هیدروکسایدaluminum hydroxide
100پودر رویZinc powder
101پودر منیزیم هیدروکسایدmagnesium hydroxide
102پیپرازین سیترات USPPiperazine Citrate USP
103پیر فنی دونPirfinidone
104پیروکسیکامPiroxicam
105پیوگلیتازون هیدروکلرایدPioglitazone Hydrochloride
106 تامسولوسین هیدروکلرایدTamsulosin HCl
107تراستوزومبTRUSTUZUMAB
108ترامادل هیدروکلرایدTramadol Hcl
109تری بازیک سدیم فسفات انهیدروس SPTribasic Sodium Phosphate Anhydrous USP
110تری پاراتیدTeriparatide
111تری سدیم سیترات انهیدروسUSP-BPTriSodium Citrate Anhydrous USP-BP
112تری سدیم سیترات دی هیدرات SP-BPTriSodium Citrate Dihydrate USP-BP
113تری فلونومایدTeriflunomide
114تری متو پریمTrimethoprim
115تری مزوئیل کلرایدTrimesoyl chloride
116تریامسینولون استونایدTriamcinolone Acetonide
117تموزولامیدTemozolomid
118تنوفوویر آلافنامید فوماراتTENOFOVIR ALAFENAMIDE FUMARATE
119توپیراماتTOPIRAMATE
120توسیلیزومابTocilizumab
121توفاسیتینیب سیتراتTofacitinib Citrate
122تیامین هیدروکلرایدThiamine Hydrochloride
123تئوفیلینTheophylline
124 توفاسیتینیبTofacitinib
125جفیتنیبGefitinib
126جمسیتابینGemcitabin
127جمفیبروزیلGemfibrozil
128داپاگلیفلوزینDapagliflozin
129داپوکستین هیدروکلرایدDapoxetine Hydrochloride
130داساتینیب مونوهیدراتDasatinib monohydrate
131داکلاتاسویر دی هیدروکلرایدDACLATASVIR DIHYDROCHLORIDE
132دفراسیروکسDeferasirox
133دفریپرونDeferiprone
134دکستروز مونوهیدرات (غیر تزریقی)DEXTROSE  H2O (UNINJECTABLE GRADE)
135دکسترومتورفان هیدربرومایدDextromethorphan hydrobromide
136دگزامتازون تزریقیdexamethasone injection grade
137دگزامتازون سدیم فسفاتDexamethasone Sodium Phosphate
138دنپزیل هیدروکلرایدDonepezil Hydrochloride
139دوستکسلDocetaxle
140دوستکسل 3 آبهDocetaxel.3H2O
141دولوکستین هیدروکلرایدDuloxetine Hydrochloride
142دنوزومبDenosumab
143دی بازیک سدیم فسفات انهیدروسsodium phosphate dibasic anhydrous
144دی بازیک سدیم فسفات دودکاهیدرات USPDibasic Sodium Phosphate Dodecahydrate USP
145دی بازیک سدیم فسفات دی هیدراتsodium phosphate dibasic dihydrate
146دی بازیک سدیم فسفات مونو هیدراتsodium phosphate dibasic monohydrate
147دی متیل فوماراتDimethyl fumarate
148دی هیدرات فسفات سدیم مونوبازیک  USPMonobasic Sodium Phosphate Dihydrate USP
149دی هیدرو کدئین فسفاتDihydrocodeine Phosphate
150دیکلوفناک سدیمDiclofenac Sodium
151دیلتیازم هیدروکلرایدDiltiazem Hcl
152دي والپراکس سديمDivalproex Sodium
153رانیتیدین هایدروکلرایدRanitidine Hcl
154رزواستاتین کلسیمRosuvastatin Calcium
155رمي فنتانيل هدروکلريدRemifentanyl Hydrochloride
156ریپاگلینایدRepaglinide
157ریتوکسی مبRituximab
158ریسپریدونRisperidone
159ریفاکسیمینRIFAXIMIN
160ریلوزولRiluzole
161ریواستیگمین تارتراتRivastigmin tartrate
162ريواروکسابانRivaroxaban
163 رگرافنیبRegorfenib
164زولدرونیک اسیدZoledronic acid
165زینک استئاراتZinc stearate
166زینک سولفات منو هیدراتZinc sulfate monohydrate
167زینک سولفات هپتا هیدراتZinc sulphate heptahydrate
168زینک سیتراتZinc citrate
169زینک کربنات SPZinc Carbonate USP
170زینک گلوکوناتZinc gluconate
171ژل آلومینیوم هیدروکسایدAluminum hydroxide gel
172ژل منیزیم هیدروکسایدMagnesium hydroxide
173ژلاتین Gelatin
174 سانیتینیبSunitinib
175سانیتنیب مالاتSunitinib Malate
176 سورافنیبSorafenib
177سدیم استات تری هیدراتSodium acetate trihydrate
178سدیم ساخارین USP-BPSaccharin Sodium USP-BP
179سدیم کربناتSodium carbonate USP
180سدیم کلراید اورالSodium Chloride Oral
181سدیم کلراید تزریقیSodium Chloride Injection Grade
182سدیم گلیسیروفسفاتsodium glycerophosphate
183سدیم لاکتاتSodium lactate
184سديم والپراتSodium Valporate
185سرترالین هیدروکلرایدSertraline Hcl
186سفالکسینCefalexin
187سفیکسیمCefixime
188سلکوکسیبCelecoxib
189سودوافدرین هیدروکلرایدPseudoephedrine hydrochloride
190سورافنیب توسیلاتSorafenib Tosylate
191سوفنتانيل سيتراتSufentanil Citrate
192سوفوسبوویرSOFOSBUVIR
193سولامرSevelamer
194سولفابنزامیدSulfabenzamide
195سولفات مرفینMorphine Sulfate
196سولفیناسین سوکسیناتsolifenacin succinate
197سوماتروپینSomatropin
198سوماتریپتان سوکسیناتSumatriptan Succinate
199سیپروترون استاتCyproterone Acetate
200سيپروفلوكساسین بیس تزریقیCiprofloxacin Base
201سیپروفلوکساسین هیدروکلرایدCiprofloxacin Hydrochloride
202سیتارابینCytarabin
203سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدراتSitagliptin phosphate monohydrate
204سیتالوپرام هیدروبرومایدCitalopram Hydrobromide
205سيتريزين هيدروکلرايدCitrizine
206سيلدنافيل سيتراتSildenafil Citrate
207سالمترول زینوفوآتSALMETROL XINAFOATE
208سپرو هپتادين هيدرو كلرايدCyproheptadine Hydrochloride
209Fe-EDDHA شلات آهن برپایهFe-EDDHA Iron chelate based
210 کاپسیتابینCapecitabin
211 کتو کانازولKetoconazole
212کاپتوپريلCaptopril
213کاربامازپینCarbamazepine
214کارودیلولCarvedilol
215کالامینCalamine
216کتوتیفنKetotifen
217کتوتیفن فوماراتketotifen fumarate
218کدیین فسفات همی هیدراتCodeine Phosphate hemihydrate
219کدئین هیدروکلرایدCodeine HCl
220کدئین بیسCodeine base
221کدئین سولفاتcodeine sulfate
222کربنات کلسیم (سنگین) USPCalcium Carbonate (Heavy) USP
223کربنات کلسیم سبکPrecipitate calcium carbonate
224کربنات منیزیم (سنگین و سبک) BPMagnesium Carbonate (heavy and light) BP
225کلاریترومایسینClarithromycin
226کلاریترومایسین اتیل سوکسیناتclarithromycin ethylsuccinate
227کلاولانات پتاسیمClavulanate potassium
228کلرید منیزیم BPMagnesium Chloride BP
229کلسیم استئارات  USPcalcium stearate USP
230کلسیم سولفات دی هیدرات USPCalcium Sulfate Dehydrate USP
231کلسیم سیترات تترا هیدراتcalcium citrate tetrahydrate
232کلسیم فسفات تری بازیکcalcium phosphate tribasic
233کلسیم فسفات دی بازیک انهیدروسdicalcium phosphate anhydrous
234کلسیم فسفات دی بازیک دی هیدراتdicalcium phosphate dihydrate
235کلسیم کلراید دی هیدراتcalcium chloride dihydrate
236کلسیم گلوکوناتcalcium gluconate
237کلسیم لاکتات انهیدروسcalcium lactate
238کلسیم هیدروژن فسفات خشک  USPCalcium Hydrogen Phosphate Anhydrous USP
239کلسیم هیدروژن فسفات دی هیدرات USPCalcium hydrogen phosphate dehydrate USP
240کلوبتازول پروپیوناتClobetasol propionate
241کلوپی دوگرل بی سولفاتClopidogrel Bisulfat
242کلونازپامClonazepam
243کلیندامایسین هیدروکلرایدClindamycin Hydrochloride
244کوپر سیتراتcopper citrate
245کوئیتیاپینQuetiapine
246كلر فنيرامين مالئاتChlorpheniramine Maleate
247گاباپنتینGabapentin
248گايافنزينGuaifenesin
249گرانیسترون هیدروکلرایدGRANISETRONE HCL
250گرانیسترون هیدروکلراید(تزریقی)Granisetron Hydrochloride(injectable grade)
251گلاتیرامر استاتGlatiramer acetate
252گلیبن کلامایدGlibenclamide
253گلیسیرو فسفات کلسیمCalcium glycerophosphate
254فاکتور هفت انعقادی نوترکیبRecombinant factor VIIa
255فامپریدینFampridine
256فاموتیدینFamotidine
257فاویپیراویرFavipiravir
258فروس فوماراتferrous fumarate
259فروسولفات خشکDried Ferrous sulphate
260فروسولفات متبلورCristalline Ferrous Sulphate
261فکسوفنادین هایدرو کلرایدFexofenadin Hydrochloride
262فلورفنيكلFlorfenicol
263فلوواکسامین مالئاتFluvoxamine Maleate
264فلوکستینFluoxetine Hydrochloride
265فلوكونازولFloconazole
266فنتانیلFentanyl
267فنتانيل سيتراتFentanyl citrate
268فنوفیبراتFenofibrate
269فنیل افرین هیدروکلرایدPhenylephrine hydrochloride
270فولکودین مونوهیدراتPholcodine Monohydrate
271فولیتروپین آلفاFollitropin Alfa
272فولیک اسیدFolate
273فیناسترایدFinasteride
274فينگوليمد هيدروکلريدFingolimod HCl
275لاموتریژینLamotrigine
276لتروزولLetrozole
277لواتیراستامlevetiracetam
278لوراتادینLoratadin
279لوزارتانLosartan
280لووفلوکساسین تزریقی (غیر استریل)LEVOFLOXACIN INJECTION GRADE NON-STRIEL
281لـووفلوکساسین میکرونایزLevofloxacin
282لیتیم کربناتlithium carbonate
283لیدوکائین هیدروکلرایدLidocaine HCl
284لیراگلوتیدLiraglutide
285لیناگلیپتینLinagliptin
286ليدوكائين بيسLidocain Base
287مایکوفنولات مفتیلMycophenolate
Moftil
288ماینوکسیدیلMinoxidil
289مبندازولMebendazole
290متادونmethadone
291مترونیدازولMetronidazole
292مترونیدازول بنزواتMetronidazole Benzoate
293متفورمین هایدروکلرایدMetformin Hcl
294متوپرول تارتاراتMetoprolol Tartrate
295متوپرولول سوکسیناتMetoprolol Succinate
296متوترکساتMethotrexate
297متوکاربامولMethocarbamol
298متوکلوپرامید هیدروکلرایدMetoclopramide hydrochloride
299متیل استاتmethyl acetate
300متیل پارابنMethyl Paraben
301متیل سالیسیلاتMethyl salicylate
302متیلال (دی متوکسی متان)Dimethoxy Methane
303مزالازینMesalazine
304مس بیس گلیسیناتCopper Bisglycinate
305مس گلوکوناتcopper gluconate
306مفنامیک اسیدMefenamic Acid
307ملوکسیکامMeloxicam
308ممانتین هیدروکلرایدMemantine Hydrochloride
309منگنز سولفاتmanganese sulphate
310منگنز گلوکوناتmanganese gluconate
311منیزیم استئاراتmagnesium stearate
312منیزیم بیس گلایسیناتBisglycinate
313منیزیم سیتراتmagnesium citrate
314منیزیم سیترات انهیدروس BPmagnesium citrate anhydrous BP
315منیزیم کلراید هگزا هیدراتmagnesium chloride hexahydrate
316منیزیم گلوکوناتmagnesium gluconate
317مورفین تارتراتMorphine tartarat
318مورفین هیدروکلرایدMorphine Hydrochloride
319مونته لوکاستMontelukast Sodium
320نالبوفین هیدروکلرایدNalbuphine Hcl
321نالترکسان بیسNaltrexone Base
322نالترکسان هیدروکلرایدNaltrexone Hydrochloride
323نالوکسان هیدروکلرایدNaloxone Hydrochloride
324نورتریپتلینNortriptyline hydrochloride
325نوسکاپین هیدروکلرایدNoscapine HCl
326نوسکاپین بیسNoscapine  base
327 نیترو گلیسیرینNITROGLYCERIN
328 نیلوتینیبNilotinib
329نیتیزینونNitisinone
330نیکوتین آمیدNicotinamide
331وارنیکلین تارتراتVarenicline tartrate
332وال آسیکلویرValaciclovir
333والزارتانValsartan
334وال گان سیکلویر هیدروکلرایدVALGANCICLOVIR HCL
335ورینوستاتVorinostat
336ونلافاکسینVenlafaxine
337ویتامین A استات/ پالمیتاتVitamin A Palmitate
338ویتامین B1(نیاسین)Vitamin B1
339ویتامین D3Vitamin D3
340ویتامین EVitamin E
341ویتامین E استات  Vitamin E Acetat
342هیدروکسی کلروکین سولفاتHydroxy Chloroquine Sulfate
343هیدروکورتیزون استاتHydrocortisone Acetate
344ید                Iodine
سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی
لیست مواد موثره تولید داخل (Semi-Finished)
ردیفنام محصول (فارسی)
1 پلت تامسولوسین هیدروکلراید 0.16 %
2پلت  داکسی سیکلین هیکلیت 33%
3پلت  دلوکستین 17%
4پلت  دلوکستین 20%
5پلت  دیکلوفناک سدیم 40%
6پلت  دیکلوفناک سدیم 45%
7پلت  دیکلوفناک سدیم 52%
8پلت  مبورین 60%
9پلت اپرپیتانت 40%
10پلت اپرپیتانت 50%
11پلت ارلیستات 35%
12پلت ارلیستات 50%
13پلت اس امپرازول 22.5%
14پلت اس امپرازول 8.5%
15پلت اس امپرازول منیزیم 22،5%
16پلت امپرازول 8.5%
17پلت پنتوپرازول 15%
18پلت پنتوپرازول سدیم 15%
19پلت تامسولوسین
20پلت تامسولوسین هیدروکلراید 0.2 %
21پلت تامسولوسین هیدروکلراید 2 %
22پلت تئوفیلین 60%
23پلت داپوکستین
24پلت سلکوکسیب 85 %
25پلت فروس سولفات 36%+پلت فولیک اسید 2%
26پلت فروس سولفات 65%
27پلت فلوکستین 20%
28پلت فلوکستین هیدروکلراید
29پلت فولیک اسید 2%
30پلت گاباپنتین75%
31پلت لانسوپرازول 5.8%
32پلت مبورین
33پلت مزالازین 90%
34پلت ونلافاکسین هیدروکلراید 40 %
35پلت ویتامین ث و زینک سولفات
36پنتاپرازول پلت 20%
37پنتاپرازول پلت 8،5%
38لنسوپرازول پلت 15%
39لنسوپرازول پلت 8،5%
گرانول ها
40آسپرین گرانول
41پارافین جامد گرانول
42ایبروتنیب گرانول 42.42 %
43ایماتنیب گرانول 52.64%
44پالبوسیکلیب گرانول 27.77%
45سانیتنیب گرانول 39.31%
46فاویپیراویر گرانول 66.66%
47نیلوتنیب گرانول 47.27%
48نیلوتنیب گرانول 52.52%
49ارلوتنیب گرانول 36.42%
50گرانول نیترو گلیسیرین 1.6% آماده پرس
دی سی
51استامینوفن دی سی 90%
52استامینوفن دی سی 96%
53سیپروفلوکساسین دی سی 96%
54متفورمین دی سی 95%
55پتاسيم كلاولينات +سايلوئيد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.